Privaatsuse ja isikuandmete kaitse

Palspluss OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta teie privaatsust ja isikuandmeid. Palspluss OÜ pakub teie privaatsusele ja isikuandmetele kõrgetasemelist kaitset ning töötleb teie isikuandmeid kooskõlas kehtiva seadusandluse ja käesoleva privaatsuspoliitikaga. “isikuandmed” kujutavad endast igasugust teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Käesolev privaatsuspoliitika pakub üldist teavet selle kohta, kuidas Palspluss OÜ töötleb teie isikuandmeid, mis on seotud veebisaidiga palspluss.ee

 Veebileht palspluss.ee tooted või teenused võivad sisaldada linke teiste ettevõtete’ veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspoliitikad, ja/või teie seadmesse installitud kolmandate isikute teenused võivad lubada juurdepääsu teie seadmes olevale teabele. Palspluss OÜ soovitab teil tähelepanelikult lugeda nende kolmandate isikute privaatsuspoliitikaid. Palspluss OÜ ei vastuta nende kolmandate isikute teenusepakkujate’ privaatsustavade või sisude eest.

 Veebileht palspluss.ee kasutades ja/või Palspluss OÜ isikuandmeid esitades mõistate ja nõustute, et teie isikuandmeid võidakse töödelda käesoleva privaatsuspoliitika kohaselt. Kui te käesoleva privaatsuspoliitikaga ei nõustu, soovitab Palspluss OÜ teil veebileht palspluss.ee mitte kasutada ja Palspluss OÜ mitte mingeid isikuandmeid esitada.

1. Isikuandmete haldaja

Teie isikuandmeid haldab Palspluss OÜ. Andmehalduri saate kätte aadressilt:

Rästa põik 14,

13425 Tallinn, Eesti

 2. Isikuandmete töötlemise eesmärk ja töötlemise õiguslikud alused

 Kui kasutate Saiti, võidakse koguda ja töödelda teatud isikuandmeid, mis võivad olla teiega seotud.

 Selliseid isikuandmeid võidakse kasutada järgmistel eesmärkidel, kui see on vajalik Palspluss OÜ õigustatud huvides seoses (üks või mitu, mis võivad kehtida üheaegselt):

 Saidi ning Palspluss OÜi toodete ja teenuste hoolduse ja arendusega;

turunduse ja kommunikatsiooni eesmärkidega, näiteks turundusuuringute läbiviimiseks, otseturunduse, automatiseeritud turunduse jaoks, teie teavitamiseks uutest funktsioonidest, uutest toodetest või väljalasetest ja erikampaaniatest;

toodete ja teenuste pakkumisega, näiteks teie ja Palspluss OÜ vahelise lepingu täitmiseks, Palspluss OÜ toodete ja teenuste funktsionaalsuse ja ohutuse tagamiseks, teie identifitseerimiseks, võimalike väärkasutuste vältimiseks ja uurimiseks, ning statistiliste ja analüütiliste eesmärkidega.

Kui suhtlete meiega veebilehte palspluss.ee kaudu, võib Palspluss OÜ mõningatel juhtudel töödelda teie isikuandmeid ka siis, kui selline töötlemine on vajalik teie ja Palspluss OÜ vahelise lepingu täitmiseks, ettevalmistavate meetmete jaoks seoses lepinguga või mõningatel juhtudel teie nõusolekul.

 Kui Palspluss OÜ töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul, on teil õigus igal ajal ja tasuta tagasi võtta nõusolek, mille olete Palspluss OÜ teie isikuandmete töötlemiseks andnud. Kuid võtke teadmiseks, et sellise tagasivõtmisega võite kaotada võimaluse kasutada kõiki Saidi funktsioone või muid tooteid või teenuseid, mida Palspluss OÜ teile pakub, sest mõningad teie nõusolekule tuginevad andmetöötlustegevused võivad olla nende funktsioonide, toodete või teenuste lahutamatu osa.

 3. Kogutud isikuandmed

 Isikuandmeid kogutakse harilikult siis, kui te kasutate Saiti, registreerute Palspluss OÜ toodetesse ja teenustesse või suhtlete Palspluss OÜ muul viisil. Isikuandmete hulka võivad muu hulgas kuuluda juurdepääsukorrad, veebisaidid, millelt olete linkinud, lingid, mida kasutate, leheküljed, mida külastate, sisu, mida vaatate, ja muu käitumisteave, mida Palspluss OÜ saab teie brauseri kaudu.

 Veel võib Palspluss OÜ küsida teilt muud laadi teavet, näiteks teie nime, meiliaadressi, postiaadressi, kasutajanimesid ja paroole, nõusolekut, tagasisidet, vanust, sugu ja muid mittetundlikke andmeid. Palspluss OÜ tahab rõhutada, et teatud mitteidentifitseeritavatest isikuandmetest võivad saada identifitseeritavad, kui annate Palspluss OÜ oma isikuandmeid.

 4. Seaduslikud andmeallikad

 Isikuandmeid kogutakse järgmistest allikatest:

 info, mida olete ise andnud või mida on andnud teie tegevus veebilehel palspluss.ee või kontakteerumine Palspluss OÜ muul viisil;

Palspluss OÜ alltöövõtjad seoses teenuste pakkumisega veebilehte palspluss.ee kaudu.

Avalikult kättesaadavad allikad

 5. Andmete seaduslik avaldamine

 Palspluss OÜ võib avaldada teie isikuandmeid volitatud kolmandatele isikutele, kes töötlevad isikuandmeid Palspluss OÜ nimel käesolevas privaatsuspoliitikas märgitud eesmärkidel.

Lisaks võib Palspluss OÜ teostada turundus- ja muud kommunikatsiooni koos Palspluss OÜi partneritega ning seoses sellega võib Palspluss OÜ kombineerida informatsiooni, mida Palspluss OÜ on kogunud teie kohta, informatsiooniga, mida Palspluss OÜi partnerid on kogunud teie kohta, et nt vältida tarbetut suhtlust ja kohandada Palspluss OÜ sõnumit teie jaoks.

Juhul, kui Palspluss OÜ müüb, ostab, ühendab või teeb muid ümberkorraldusi, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine nt võimalikele või tegelikele ostjatele ja nende nõunikele.

 Lisaks ülaltoodule võib Palspluss OÜ olla kohustatud avaldama teie isikuandmeid ametiasutustele. Samuti võib Palspluss OÜ avaldada või muul viisil töödelda teie isikuandmeid kooskõlas kehtivate õigusaktidega oma seaduslike huvide kaitseks.

 6. Andmeturbe ja andmete salvestamise põhimõtted

 Isikuandmeid salvestatakse peamiselt elektrooniliselt. Isikuandmeid hoitakse lukustatud, piiratud sissepääsuga kooskõlas kehtivate õigusaktidega. Kõiki isikuandmete füüsilisi koopiaid, kui neid on, hoitakse lukustatud ruumides. Ainult isikutel, kellel on kohustustest tulenevalt vaja isikuandmeid töödelda, on juurdepääs registrisse salvestatud teabele ja õigus seda töödelda.

 Palspluss OÜ säilitab teie isikuandmeid nii kaua kui ülalnimetatud eesmärkidel vaja või kui kehtivad seadused nõuavad. Kui selliseid nõudeid enam pole, siis teie isikuandmed kustutatakse või muudetakse sellisel viisil anonüümseks, et neid ei saa enam teiega seostada.

 7. Automatiseeritud otsusetegemine

 Isikuandmeid ei kasutata automatiseeritud otsusetegemiseks, millel on teie jaoks õiguslikud või muud sellised tagajärjed.

 8. Kasutaja’ õigused

 Juurdepääsuõigus. Teil on õigus kontrollida oma isikuandmeid ja saada isikuandmete kirjalik koopia. Kontrollimine on tasuta.

 Andmete liikuvuse õigus. Kui Palspluss OÜ töötleb teie isikuandmeid teie nõusolekul või teie ja Palspluss OÜi vahel sõlmitud lepingu järgselt, on teil õigus saada oma isikuandmeid, mis te olete Palspluss OÜ andnud, struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul ning tehnilise teostatavuse korral on teil õigus anda need andmed üle teisele haldajale ilma Palspluss OÜ poolse takistuseta.

 Õigus esitada vastuväiteid. Teil on õigus igal ajal esitada vastuväiteid teie andmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel.

 Õigus nõuda parandamist, kustutamist või piiramist. Teil on õigus lasta Palspluss OÜ parandada või kustutada teie isikuandmeid, kui need on aegunud, ebaolulised, valed, puudulikud, muud moodi ebatäpsed või muul õiguslikult aktsepteeritaval põhjusel. Samuti on teil õigus nõuda teie andmete töötlemise piiramist.

 Ametlik kaebus. Kuigi Palspluss OÜ loodab lahendada igasugused probleemid, mis teil võivad tekkida seoses sellega, kuidas Palspluss OÜ teie isikuandmeid töötleb, on teil ka õigus pöörduda ametliku kaebusega oma riigi andmekaitse järelevalveasutuse poole.

 Kui soovite oma õigusi kasutada, palume esitada kirjalik taotlus aadressil info@palspluss.ee

 9. Küpsiste kasutamine

 Küpsis on harilikult väike andmeühik, mis saadetakse veebilehelt teie arvutiseadmesse ja salvestatakse teie veebibrauseris, kui te sirvite veebilehte. Kui te sirvite sedasama veebisaiti uuesti, võib veebileht küpsisesse salvestatud andmed välja otsida, et leida märke teie varasemast tegevusest. Täiendava teabe saamiseks nende tehnoloogiate töö kohta lugege näiteks lehte http://www.allaboutcookies.org.

 Aeg-ajalt võidakse küpsisefail panna teie arvutisse selleks, et muuta veebileht palspluss.ee ja/või Palspluss OÜ teenused teie jaoks tõhusamaks. Enamik brausereid on seadistatud küpsiseid aktsepteerima. Võite igasugustest küpsistes keeldumiseks seadeid muuta või määrata, millal võib küpsist saata.

 Käesolev privaatsuspoliitika täpsustab, kuidas Palspluss OÜ kasutab küpsiseid ja küpsisetaolisi faile ja tehnoloogiaid sellel Saidil. Kui külastate Saiti ja teie brauseri seaded aktsepteerivad küpsiseid, loeb Palspluss OÜ seda selgesõnaliseks nõustumiseks, et Palspluss OÜ kasutab küpsiseid.

 Küpsiste kasutamise eesmärk

Teatud küpsiste kasutamine on vajalik Saidi põhifunktsioonide kasutamiseks. Need küpsised on veebileht palspluss.ee töös olulised ja mõeldud selleks, et saaksite Saiti külastades meeldiva kogemuse.

 Palspluss OÜ võib küpsiseid kasutada ka teile paremate teenuste ja toodete pakkumiseks. Need küpsised on nt saidi parendamiseks, isikupärastamiseks ja reklaamimiseks. Teie vaatekohast tähendab see, et Sait võib meelde jätta nt teie valitud keele ja riigi. Samuti teostab Palspluss OÜ analüütilist profileerimist, et kindlaks teha nt seda, mis on kasutajate hulgas populaarne. Palspluss OÜ teeb kindlaks, kus veebilehte palspluss.ee sisu vaadatakse, et kasutajad saaksid veebilehest palspluss.ee võimalikult parema kogemuse. Samuti vaatab Palspluss OÜ, milliseid viiteid kasutatakse veebilehele palspluss.ee pääsemiseks, et hinnata Palspluss OÜ kampaaniate ja esitluste tõhusust. Palspluss OÜ kasutab neid küpsiseid Palspluss OÜ reklaamkuulutuste teenindamiseks.

 Teabe talletamise aeg sõltub kasutatava küpsise tüübist. Seansiküpsised aeguvad, kui brauser suletakse, sellal kui püsiküpsistel on tüüpilised aegumistähtajad kahest kuust paari aastani.

 10. Veebisaidi analüüs ja külastajateave

 Sait kasutab veebianalüüsi teenust, mida pakub näiteks Google, Inc (“Google”). Google'i veebianalüüsiteenuse avalduse lugemiseks klõpsake siia: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/gb/. Veebilehte palspluss.ee kasutades nõustute, et Google töötleb teid puudutavaid andmeid ülalolevas avalduses sätestatud viisil ja eesmärkidel.

 11. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

 Võtke teadmiseks, et Palspluss OÜ võib seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt muuta. Mingi olulise või ebasoodsa muudatuse korral aga postitab Palspluss OÜ teate nende muudatuste kohta nii käesoleva privaatsuspoliitika algusse kui ka Saidi’ avalehele. Palspluss OÜ soovitab seda privaatsuspoliitikat aeg-ajalt vaadata, et muudatusteks teadlikuks saada.

 Kui teil on täiendavaid küsimusi, võtke julgesti meiega ühendust meie klienditeeninduse kaudu või kirjutades meile aadressil: info@palspluss.ee